Voor deze website is het onderstaande van toepassing:

Hoewel 112-Lekstroom de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van onze websites en al het nodige doet om al haar websites  te beveiligen, aanvaardt 112-Lekstroom geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze websites opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de websites en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

De gegevens die deze websites bevatten zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 112-Lekstroom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze sites of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze sites opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


112-Lekstroom Copyright
 

Deze sites dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de sites te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s, filmbeelden, teksten, informatie en bronnen van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door een beheerder van 112-Lekstroom.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van al haar websites (teksten, afbeeldingen, filmbeelden, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van 112-Lekstroom.

Bij schending van de Auteursrechtschendingt van art. 18 en 19 van de Autersrechtwet wordt een boete gesteld op 300% van het gebruikelijke honorarium. Deze schadeaspecten zijn verwerkt in de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie.
 

Privacy

112-Lekstroom hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers aan 112-Lekstroom wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. 112-Lekstroom draagt zorg voor het niet verzamelen en opslaan van identificeerbare persoonsgegevens.


Verwijzing andere websites

112-Lekstroom bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van 112-Lekstroom liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van 112-Lekstroom. 112-Lekstroom is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 112-Lekstroom geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


Overig

112-Lekstroom mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. 112-Lekstroom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Onder de disclaimer van 112-Lekstroom.nl zijn ook 112Binnensticht.nl 112Binnensticht-lekstroom.nl 112-Randstad.nl opgenomen.